Dịch vụ phát triển nội dung Website

Giới thiệu

Các gói dịch vụ

Startup
0 / tháng
 • 1 năm: 80 100
 • 2 năm: 160 170 -15%
 • 3 năm: 240 160 -20%
 • 5 năm: 400 280 -30%
Business
0 / tháng
 • 1 năm: 100
 • 2 năm: 200 170 -15%
 • 3 năm: 300 240 -20%
 • 5 năm: 500 350 -30%
Professional
130,000 / tháng
 • 1 năm: 1,500,000 1,500,000
 • 2 năm: 3,000,000 2,550,000 -15%
 • 3 năm: 4,500,000 3,600,000 -20%
 • 5 năm: 7,500,000 5,250,000 -30%
Advanced
170,000 / tháng
 • 1 năm: 2,000,000
 • 2 năm: 4,000,000 3,400,000 -15%
 • 3 năm: 6,000,000 4,800,000 -20%
 • 5 năm: 10,000,000 7,000,000 -30%
Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?